ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

  1. U kunt de producten binnen 30 dagen na ontvangst retourneren en u krijgt het volledige aankoopbedrag terug.
  2. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.  
  3. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 werkdagen, tenzij een andere betalingstermijn vermeld staat op de factuur of op de bestelling. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt Nathalaine zich het recht voor om een forfaitaire interest van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vragen. In geval van laattijdige betaling heeft Nathalaine het recht om de levering van diensten op te schorten zonder voorafgaande waarschuwing.
  4. Als een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum nog steeds niet is voldaan, behoudt Nathalaine zich het recht voor om een beroep te doen op een incassobureau. Alle gerechtskosten zijn ten laste van de klant.
  5. Bepaalde landen passen bronheffingen toe op het bedrag van facturen, in overeenstemming met hun interne wetgeving. Eventuele bronheffingen worden door de klant aan de belastingdienst betaald. Nathalaine kan in geen geval betrokken worden in de kosten die verbonden zijn aan de wetgeving van een land. Het factuurbedrag is dus volledig verschuldigd aan Nathalaine en omvat geen kosten die verband houden met de wetgeving van het land waar de klant zich bevindt.
  6. Nathalaine verbindt zich ertoe om haar best te doen om tijdig performante diensten te leveren volgens de overeengekomen termijnen. Geen enkele van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverbintenis. Nathalaine kan in geen geval door de klant worden verplicht om als derde op te treden in het kader van een schadeclaim die door een eindgebruiker tegen de klant wordt ingediend.
  7. Om ontvankelijk te zijn, moet Nathalaine binnen 14 dagen na de levering van goederen of diensten op de hoogte worden gebracht van een klacht, per e-mail of per brief.
  8. Op al onze contractuele relaties is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.